Vilkår for annoncering på BedandbreakfastDanmark.dk

For at annoncere dit B&B hos os, skal du acceptere betingelserne, som er beskrevet her på siden. Herunder at vi må kontakte dig på e-mail/telefon, og at vi indsamler og behandler de persondata, som du afgiver ved at benytte vores side.

OBS: Du kan til enhver tid kontakte os og opsige dit tilsagn til nærværende betingelser, men så kan du ikke længere annoncere hos os.


Om BedandbreakfastDanmark.dk

BedandbreakfastDanmark.dk er en online annonceservice, hvor private og professionelle BB-værter kan oprette annoncer for deres Bed and Breakfast.

BedandbreakfastDanmark.dk fungerer udelukkende som kontaktformidler mellem gæster og BB-værter, og BedandbreakfastDanmark.dk er således ikke at sidestille med et udlejningsbureau.

BedandbreakfastDanmark.dk er på ingen måde involveret i hverken aftaleindgåelse eller betalingstransaktion vedr. udlejningen af B&B på vores hjemmeside, og vi kan derfor på ingen måde gøres ansvarlige for nogen tvist, der måtte opstå mellem gæster eller BB-værter.

BedandbreakfastDanmark.dk deltager på ingen måde i udarbejdelsen af lejekontrakter mellem gæster og BB-værter, og vi kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for indholdet af eventuelle lejekontrakter eller manglende opfyldelse af lejekontrakter.

Firmaet bag

BedandbreakfastDanmark.dk ejes og drives af KanKom Online v/ Jonas Temløv, Kløvertoften 16, 7100 Vejle. CVR: DK27061052. Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Oprettelse som annoncør

Ved at oprette dig som annoncør på BedandbreakfastDanmark.dk accepterer du, at nærværende vilkår gælder for din brug af den service, som KanKom Online udbyder på hjemmesiden www.bedandbreakfastdanmark.dk

Du skal være ejer eller administrator af mindst ét B&B, for at du må oprette dig som annoncør på BedandbreakfastDanmark.dk.

Du må kun annoncere for B&B til kortere ferieophold. Du må ikke annoncere for helårsudlejning eller anden udlejning, som ikke har at gøre med udlejning af B&B til kortere ferieophold.

Din egen adresse, som du oplyser på din brugerkonto, skal være din bopælsadresse. Vi forbeholder os ret til at foretage ejer- og adressetjek vedr. både dig selv og det B&B, du annoncerer for.

Du forpligter dig til at vedligeholde dine adresseoplysninger under hele din annonceperiode.

Vi forbeholder os retten til at afvise annoncører, som vi ikke ønsker at samarbejde med. Og vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at afbryde et igangværende samarbejde med en annoncør. Det kan fx ske, hvis vi vurderer, at vedkommende har optrådt urimeligt over for gæsterne, og/eller at vi har modtaget klager over vedkommendes B&B, og/eller at vedkommende har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger i sin BB-annonce.

Dine kontaktinformationer - du accepterer bl.a. at vi må kontakte dig på e-mail og telefon

Når vi har brug for at få kontakt til dig, benytter vi den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, som du har oplyst på din brugerkonto.

Du accepterer, at vi benytter din e-mailadresse til at sende dig regelmæssig information omkring optimering af din(e) annonce(r), nye tiltag, opdateringer, annonceforlængelse eller andre relevante temaer vedr. din annoncering på BedandbreakfastDanmark.dk.

Når gæsterne kontakter dig via annoncens kontaktformular, sender vores system en e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst på din brugerkonto. Dit navn, adresse, telefonnr. og e-mail vil ikke automatisk fremgå af din annonce, med mindre du selv skriver dem som en del af annonceteksten. Men gæsterne kan få dine kontaktoplysninger tilsendt på e-mail, hvis de ønsker det. Alle oplysninger, du angiver om dit B&B, vil være synlige i din annonce.

Du forpligter dig til altid at holde dine kontaktinformationer opdaterede, så vi og gæsterne altid kan kontakte dig på en aktiv e-mailadresse eller ringe til dig på et gyldigt telefonnummer.

Annonceindrykning på BedandbreakfastDanmark.dk

Du garanterer os, at du kun udlejer B&B, som du selv ejer eller har rådighed over ifølge aftale med B&B'ets ejer.

Du garanterer os, at alle oplysninger i din BB-annonce er sandfærdige, samt at annoncens billeder ikke er misvisende, men afspejler de faktiske forhold i dit B&B.

Du forpligter dig til hurtigst muligt at opdatere annoncens oplysninger om dit B&B, herunder udskiftning af relevante billeder, hvis du foretager væsentlige ændringer af B&B'ets indretning, faciliteter eller udstyr.

Du garanterer os, at du kun anvender materiale eller oplysninger, som du har de nødvendige rettigheder til at måtte anvende på BedandbreakfastDanmark.dk.

Annoncering sker ved at oprette en brugerkonto samt én eller flere BB-annoncer. Efter annonceoprettelsen skal du vælge den ønskede annoncetype samt indbetale det matchende annoncegebyr. Betalingsoplysninger fremgår ved bestilling.

Alle annoncepriser vedr. udlejning af B&B fremgår af denne prisliste: www.bedandbreakfastdanmark.dk/gratis-abonnement.php

Du kan vælge mellem BASIS-, PREMIUM- eller VIP-niveau

Når du har oprettet din BB-annonce, skal du vælge et annonceniveau. Vi anbefaler dig at starte med vores PREMIUM-niveau, da det erfaringsmæssigt giver et rigtig godt udbytte i forhold til din udgift. Du er dog frit stillet til i stedet at vælge VIP-niveau eller BASIS-niveau, hvis du ønsker det.

Du kan altid opgradere din annonce til et højere annonceniveau, mod indbetaling af annoncegebyret modsvarende det højere annonceniveau.

Hvis du ikke tidligere har annonceret på BedandbreakfastDanmark.dk, tilbyder vi dig at afprøve vores BASIS-annonce gratis i et år. Vær dog opmærksom på, at BASIS-annoncer får et meget begrænset antal henvendelser i forhold til PREMIUM- og VIP-annoncer. Vi tilbyder ikke gratis prøvetid vedr. PREMIUM- eller VIP-annoncer.

Hvis du ønsker at fortsætte annonceringen efter annoncetidens udløb, skal du inden udløbet sørge for at indbetale det gældende annoncegebyr jf. vores prislister. Har vi ikke modtaget din indbetaling inden annoncetidens udløb, bliver din annonce sat på pause, indtil vi har registreret din indbetaling.

Du kan altid frit nedlægge din annonce/brugerkonto, både før og efter udløbet af annoncetiden. Vi refunderer dog ikke eventuelt ubrugt annoncetid, hvis du selv opsiger din annonce.

Annonceperioder - det er en fordel at forlænge i god tid inden udløbet

Alle BB-annoncer forudbetales for en valgfri periode på 12, 24 eller 36 måneder ad gangen.

Du kan med fordel forlænge annonceperioden i god tid inden udløbet, da din annonce så vil opnå en placering blandt de øverste på vores resultatlister i længere tid end ellers. Du mister ikke noget tilbageværende annoncetid ved at forlænge inden udløbet af en igangværende annonceperiode, idet vi blot lægger 12/24/36 måneder oven i den igangværende periode.

Vi kontakter dig i god tid inden udløbsdatoen, vedr. om du ønsker at forlænge annoncen for en ny 12/24/36-måneders periode.

Annonceperioden forlænges først, når vi har registreret din indbetaling vedr. den nye periode. Har vi ikke modtaget din indbetaling inden udløbet af den indeværende annonceperiode, sætter vi din annonce på pause, indtil din indbetaling når frem til os.

Opsigelse af annonce

Du kan til enhver tid opsige din annonce inde fra din brugerkonto, enten ved at sætte annoncen på pause, eller ved helt at slette annoncen. Alternativt kan du opsige annoncen ved at kontakte os

Vær opmærksom på, at vi ikke refunderer eventuelt ubrugt annoncetid, hvis du selv opsiger din annonce. Vi overfører heller ikke ubrugt annoncetid fra én annonceperiode til en anden. Og din annonceperiode fortsætter med at tælle nedad, selv om du evt. sætter annoncen på pause.

Vi kan til enhver tid opsige din annonce uden varsel, hvis du overtræder nærværende annoncevilkår, eller hvis vi vurderer, at du har optrådt urimeligt over for gæsterne. I så fald nedlægger vi din annonce og tilbagebetaler dig en forholdsmæssig andel af dit annoncegebyr.

Hjælp eller reklamation

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, uanset om du har behov for hjælp, har forbedringsforslag til vores hjemmeside, eller har en reklamation over vores service eller over en bestemt annoncør.

Ansvar og garantier

Annoncering hos BedandbreakfastDanmark.dk sker på dit eget ansvar. Du er således selv fuldt ansvarlig for rigtigheden af annoncens oplysninger om dit B&B - herunder billeder, priser og tilgængelighed.

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende udlejning af dit B&B.

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende tilgængelighed til hjemmesiden www.bedandbreakfastdanmark.dk

Vi påtager os ikke noget ansvar for fejl på ovennævnte hjemmeside, men vi bestræber os naturligvis på at rette eventuelle fejl så hurtigt som muligt. Tøv derfor ikke med at give os besked, hvis du opdager en eller flere fejl på hjemmesiden.

Vi tilstræber at gennemføre vedligeholdelse af ovennævnte hjemmeside på tidspunkter, hvor det erfaringsmæssigt generer vores brugere mindst muligt.

Vi tilstræber, at ovennævnte hjemmeside er tilgængelig for vores brugere døgnet rundt, men vi kan ikke garantere det. Vi bestræber os på at opnå 100% tilgængelighed, men vi garanterer det ikke.

Vi kan på ingen måde gøres ansvarlige for tab af data. Vi anbefaler derfor, at du selv sørger for at opretholde en kopi af dine annoncedata - inkl. billeder - så du hurtigt kan genskabe annoncen, hvis behovet skulle opstå.

Vi kan på ingen måde gøres ansvarlige for de skattemæssige konsekvenser vedr. din brug af BedandbreakfastDanmark.dk / din udlejning af dit B&B. Vi foretager ikke nogen indberetning til skattemyndighederne, og du er derfor selv ansvarlig for at gøre skattemyndighederne opmærksomme på lejeindtægter fra dit B&B.

Du er bekendt med, at eventuelle lejeindtægter fra dit B&B er skattepligtige. Du er ligeledes bekendt med, at det er dit eget ansvar at gemme nødvendig dokumentation til skattemyndighederne i forbindelse med din annoncering hos os.

Vi udleverer kun oplysninger til skattemyndighederne, hvis de har udtrykkelig lovhjemmel til at kræve oplysningerne udleveret.

Da vi ikke er et udlejningsbureau, har vi ikke noget ansvar for, at din udlejningsprocedure overholder den til enhver tid gældende lovgivning for udlejning af B&B. Et sådant ansvar påhviler alene dig.

Ved at have din annonce på BedandbreakfastDanmark.dk accepterer du, at vi uden ansvar på forespørgsel fra Politiet eller andre myndigheder kan udlevere alle relevante oplysninger fra din brugerkonto og dine annoncer til brug for efterforskning af strafbare forhold.

Vi kan gøre dig ansvarlig, hvis du påfører os tab ved fx at uploade inficerede filer til www.bedandbreakfastdanmark.dk - eller for andre handlinger lavet via din brugerkonto, som påfører os tab.

Vi har - uden varsel og uden ansvar - ret til at nedlægge din annonce, hvis den krænker tredjemands rettigheder, hvis annoncen eller dine aftalevilkår over for lejere/købere ikke overholder lovgivningen - herunder god markedsføringsskik - eller hvis vi gentagne gange modtager klager over dig og/eller dit B&B.

Vores erstatningsansvar i forhold til dig kan ikke under nogen omstændigheder overstige det beløb, du forholdsmæssigt har tilbage af din igangværende annonceperiode.

Du accepterer at friholde os for ethvert krav fra tredjemand, som skyldes dine forhold - herunder overtrædelse af nærværende vilkår.

Rettigheder

Alt indhold på BedandbreakfastDanmark.dk - herunder design, tekst, billeder og grafik - er beskyttet af loven om ophavsret. Gengivelse, efterligning eller anden udnyttelse af dette indhold må kun ske med forudgående, skriftlig accept fra os.

Enhver overtrædelse af denne ophavsret vil blive retsforfulgt!

Ændringer og vedligeholdelse

Vi kan uden varsel foretage opdateringer og ændringer på www.bedandbreakfastdanmark.dk

Vi kan til enhver tid ændre nærværende vilkår med øjeblikkelig virkning. Væsentlige ændringer vil blive annonceret i vores nyhedsbrev til BB-værter.

Eventuelle prisændringer gælder først fra næste forlængelse af din annonceperiode.VORES COOKIEPOLITIK


Når du besøger BedandbreakfastDanmark.dk, er det nærværende cookiepolitik, der gør sig gældende. Længere nede på siden kan du se vores persondatapolitik.

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

  • Teknisk funktionalitet: Så vi kan huske dine præferencer og huskeliste med gemte ferieboliger.
  • Trafikmåling: Så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.
  • Annonceafvikling: Så vi kan styre, hvor ofte samme annonce vises til den samme bruger og registrere hvor mange, der klikker på den.
  • Adfærdsbaseret: Individuelt målrettet annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig.
  • Indholdsdeling: Vi har gjort det let for dig at dele vores indhold med andre samt følge vores egne profiler på sociale medier.

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig (cookies), som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Websitet anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. MEN: Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil websitet ikke fungere optimalt, og der er indhold, du ikke kan få adgang til. Du vil desuden opleve, at annoncer bliver mindre relevante for dig og optræder hyppigere. Se mere om sletning/blokering af cookies her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Websitet bruger flg. cookies:

  • Google Analytics - til at måle trafikken på websitet
  • Google Adsense - til at vise annoncer på websitet
  • Facebook - til vores Facebook like knap (så vi kan se, om du allerede har liket siden)
  • Google+ - til vores Google+ like knap (så vi kan se, om du allerede har liket siden)
  • AddThis - så det er let for dig at dele vores hjemmeside med andre og følge os på de sociale medier

Skabelonen vedr. vores cookiepolitik er udarbejdet i samarbejde med minecookies.org.


VORES PERSONDATAPOLITIK - for brugere både med og uden et brugerlogin


Når du besøger BedandbreakfastDanmark.dk, er det nærværende persondatapolitik, der gør sig gældende.


Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi sådanne informationer - med det formål at skabe kontakt mellem BB-vært og gæst. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indholdssider, hvis du kontakter en BB-vært via kontaktformularen i en annonce, eller hvis du registrerer dig som BB-vært.

Vi gemmer ingen personfølsomme oplysninger!

Dette gælder alle brugere
Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger på alle, som benytter vores hjemmeside: Et unikt ID og tekniske oplysninger om den pågældende computer, tablet eller mobiltelefon, IP-adressen, den geografiske placering, samt hvilke sider brugeren klikker på (interesser).

Dette gælder brugere UDEN login
Når du henvender dig via hjemmesiden til en BB-vært, indtaster du dit navn, din email og dit telefonnummer, samt en besked til BB-værten. Disse oplysninger transmitteres i ukrypteret form, registreres hos os og sendes desuden i en email til BB-værten. Oplysningerne registreres hos os som en backup funktion til BB-værterne, og vi opbevarer informationerne i vores system på ubestemt tid, eller indtil du henvender dig for at få dem slettet. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for betroede medarbejdere/databehandlere og den BB-vært, som henvendelsen er sendt til.

Dette gælder brugere MED login (BB-værter)
Når du opretter et brugerlogin som BB-vært, indtaster du navn, adresse, telefonnummer, e-mail og oplysninger om dit B&B. Du er selv ansvarlig for at vedligeholde disse oplysninger. Oplysningerne transmitteres i ukrypteret form, registreres hos os og opbevares i op til 6 år, efter du har nedlagt din annonce (jf. bogføringsloven). Dit navn, adresse, telefonnr. og email vil ikke fremgå af din annonce, med mindre du selv skriver dem som en del af annonceteksten. Men gæsterne kan få disse kontaktoplysninger tilsendt på email, hvis de ønsker det. Alle oplysninger, du angiver om dit B&B, vil være synlige i din annonce.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som gæst/BB-vært og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, til at registrere dine forespørgsler til BB-værterne, samt til at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende kontaktoplysninger til BB-værterne. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt og/eller påbudt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Navn, adresse, telefon og email videregives ikke til disse tredjeparter. Oplysningerne anvendes fx til målretning af annoncering, og du kan se mere om dette samt hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om 'Cookies' ovenfor.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes - med mindre vi er forpligtede til at videregive disse oplysninger på grund af anden lovgivning (fx bogføringsloven). Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Kontaktoplysninger vedr. dette finder du her. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
KanKom Online v/ Jonas Temløv, Kløvertoften 16, 7100 Vejle. CVR: DK27061052
Se kontaktoplysninger her

Skabelonen vedr. vores persondatapolitik er udarbejdet i samarbejde med minecookies.org.Oplysningerne på denne side er sidst opdateret 24. maj 2018.